CO2-prestatieladder Certificering

Er wordt naar gestreefd om de milieueffecten die worden veroorzaakt door bedrijfs- en andersoortige activiteiten van de organisatie zoveel mogelijk te beperken. Onnodige milieubelasting dient te worden voorkomen.
De CO2-prestatieladder is een instrument om CO2-bewust handelen te stimuleren in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Door bewustwording van de kerncijfers groeit de ambitie om over te gaan tot reductie van de eigen uitstoot. Een communicatieplan beschrijft de manier waarop het communicatieproces is geregeld, welke communicatiemiddelen er worden ingezet en welke doelgroepen wanneer te bereiken.
Gebruikelijk is dat een management team (MT) eindverantwoordelijk is voor het te voeren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid, waarbij het deels zijn taken heeft gedelegeerd aan medewerkers binnen de organisatie.

Bewuste, proactieve en serieuze invulling en uitvoering van bovengenoemde processen maakt certificering bereikbaar en biedt daarmee een relevante meerwaarde aan uw onderneming maar ook uw (interne) organisatie.

Associations representing publicly funded charters schools and their authorizers also applauded the move.

Ed van der LindenCO2-prestatieladder Certificering